Our Notices

S.N Title Upload Date Action
1 प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धमा July 26, 2023
 
2 प्रदेश युवा संसद सम्बन्धमा June 6, 2023
 
3 खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरुको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना April 6, 2023
 
4 एक स्थानिय तह एक खेलमैदान सम्बन्धी सूचना March 14, 2023
 
5 स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बमन्धी सूचना March 13, 2023
 
6 युवा उद्यमी सम्झौता गर्न आउने सुचना March 1, 2023
 
7 जानकारी सम्बन्धमा January 24, 2023
 
8 प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको रिक्त सदस्य सचिव पदमा दरखास्त आवहान गरिएको सूचना January 21, 2023
 
9 प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा January 17, 2023
 
10 दरखास्त आवहान गरिएकव सूचना December 21, 2022
 
11 सूचना December 16, 2022
 
12 प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना November 29, 2022
 
13 सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको सूचना February 16, 2022
 
14 Notice for Youth Related Annual Program Implementation October 20, 2021
 
15 Notice for Implementation of Annual Sports Infrastructure Development October 1, 2021
16 Format for playground offer registration September 26, 2021
 
17 Letter for playground offer registration September 26, 2021
 
18 Result of the idea writing competition !! August 23, 2021
 
19 Notice about idea writing competition !! August 23, 2020