सबै फोटोहरु

छ्यारछ्यारे खेलमैदान , दरवाङ, म्याग्दी