हाम्रो सूचनाहरू

क्र.सं. शिर्षक अपलोड मिति एक्सन
प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गरिएको सुचना September 25, 2022
 
युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताब दर्ता सुची September 25, 2022
 
प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना September 1, 2022
 
प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना August 23, 2022
 
प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा सुचना !!! July 6, 2022
 
बोलपत्र आशयपत्रको सुचना June 6, 2022
प्रदेश विकास स्वयंसेवकको नामावली प्रकाशन June 3, 2022
 
युवाहरुको क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि रोस्टरमा सुचिकृतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना May 21, 2022
 
स्वयंसेवकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सुचना । May 20, 2022
 
१० अन्तर्वार्ता कार्यक्रम पछि प्रकाशित हुने बारे । March 25, 2022
११ खेल पूर्वाधार तर्फका योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना !! March 18, 2022
 
१२ क्याटलग बिधिबाट हलुका सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सूचना March 16, 2022
 
१३ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गरिएको सूचना !! March 2, 2022
 
१४ उत्कृष्ट युवामैत्री स्थानीय तह छनाैट तथा पुरस्कार बारे February 25, 2022
 
१५ सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको !! February 16, 2022
 
१६ उद्यमी युवाः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना January 31, 2022
 
१७ अपाङ्गता भएका युवाहरुको लागि उद्यमशीलता विकासमा अनुदान र परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना January 31, 2022
 
१८ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !! December 27, 2021
 
१९ प्रदेश विकास स्वयंसेवकको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !! December 24, 2021
 
२० सूचनाको हकसम्बन्धी स्वतः प्रकाशन -२०७८ श्रावणदेखि आश्विनसम्म November 3, 2021
 
२१ खेल पूर्वाधार तर्फका स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना !! October 8, 2021
 
२२ एक शिक्षण संस्था एक उद्धम कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे September 19, 2021
 
२३ खेल मैदानको निमर्ण एवम् स्तरोन्नतीका लागि प्रस्ताव माग सम्बन्धी सूचना September 10, 2021
 
२४ विचार लेखन प्रतियोगिताको नतिजा!! August 23, 2021