हाम्रो सूचनाहरू

क्र.सं. शिर्षक अपलोड मिति एक्सन
स्वयंसेवक माग गरिएको सूचना November 24, 2023
 
आ.व.2080/81 का युवा तथा खेलकुद तर्फका सूचनाहरु November 2, 2023
 
प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना July 26, 2023
 
प्रदेश युवा नमुना संसद June 6, 2023
 
युवा स्वयंसेवकका लागि रोष्टरमा नाम समावेश गर्ने सम्बन्धी सूचना May 24, 2023
 
खेलकुद पूर्वाधार सम्बन्धी योजनाहरुको सम्झौता गर्न आउने बारेको सूचना April 6, 2023
 
एक स्थानिय तह एक खेलमैदान सम्बन्धी सूचना March 14, 2023
 
स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना March 13, 2023
 
युवा उद्यमी प्रस्तावहरुको सम्झौता गर्न आउने सुचना March 1, 2023
 
१० जानकारी सम्बन्धमा January 24, 2023
 
११ प्रदेश खेलकुद परिषद गण्डकीको सदस्य सचिव पदमा दरखास्त आवहान गरिएको सूचना January 21, 2023
 
१२ प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा January 17, 2023
 
१३ दरखास्त आवहान गरिएको सूचना December 21, 2022
 
१४ प्रदेश विकास स्वयंसेवक नतिजा December 16, 2022
 
१५ प्रदेश विकाश स्वयंसेवकको अन्तर्वार्ताको सूचना November 29, 2022
 
१६ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गरिएको सूचना!!!( दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन मिति: २०७९/०७/१८) November 4, 2022
 
१७ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गरिएको सुचना September 25, 2022
 
१८ युवा सम्बन्धी कार्यक्रमहरुको प्रस्ताब दर्ता सुची September 25, 2022
 
१९ प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना September 1, 2022
 
२० प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना August 23, 2022
 
२१ प्रदेश विकास स्वयंसेवकहरुको म्याद थप सम्बन्धमा सुचना !!! July 6, 2022
 
२२ बोलपत्र आशयपत्रको सुचना June 6, 2022
२३ प्रदेश विकास स्वयंसेवकको नामावली प्रकाशन June 3, 2022
 
२४ युवाहरुको क्षमता विकास कार्यक्रमको लागि रोस्टरमा सुचिकृतका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना May 21, 2022
 
२५ स्वयंसेवकहरुको स्वीकृत नामावली तथा अन्तर्वाता सम्बन्धी सुचना । May 20, 2022
 
२६ अन्तर्वार्ता कार्यक्रम पछि प्रकाशित हुने बारे । March 25, 2022
२७ खेल पूर्वाधार तर्फका योजना कार्यान्वयन सम्बन्धी सूचना !! March 18, 2022
 
२८ क्याटलग बिधिबाट हलुका सवारी साधन खरिद गर्ने बारेको सूचना March 16, 2022
 
२९ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गरिएको सूचना !! March 2, 2022
 
३० उत्कृष्ट युवामैत्री स्थानीय तह छनाैट तथा पुरस्कार बारे February 25, 2022
 
३१ सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जिम्मेवारी कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव माग गरिएको !! February 16, 2022
 
३२ उद्यमी युवाः समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा कार्यक्रमको लागि प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना January 31, 2022
 
३३ अपाङ्गता भएका युवाहरुको लागि उद्यमशीलता विकासमा अनुदान र परम्परागत पेशा व्यवसायमा लागेका युवालाई प्रोत्साहन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना January 31, 2022
 
३४ प्रदेश विकास स्वयंसेवक माग गर्ने सम्बन्धी सूचना !! December 27, 2021
 
३५ प्रदेश विकास स्वयंसेवकको प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !! December 24, 2021